Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
252303

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทาการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเอวาดา จังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังได้รางวัลการประเมินผลงาน/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ปีการศึกษา 2562 ประเภทผลงานนักเรียนด้านทักษะอาชีพ กลุ่มภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมมือกันทาสีและพัฒนาบริเวณโรงเรียน

ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ในการนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน

 

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "นครชุมเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2563

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน ประกวดร้องเพลงสากล

และจับฉลากของขวัญ โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผูอำนวยการโรงเรียน

มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวอวยพรวันปีใหม่

 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีกำนันสมชาย สุขบัว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายวีระพนธ์ คำดีผู้อำนวยการดรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะครู และผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก