Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
70
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
273259

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ถวายหลอดไฟฟ้าให้แก่วัดในท้องถิ่น ได้แก่

วัดบ้านนาเมือง ,วัดบ้านนาลานข้าว และวัดบ้านนาทุ่งใหญ่

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 

 

 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้พบนักเรียนและให้โอวาทกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของโรงเรียน
กลุ่มงานต่างๆ แจ้งแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน และได้รับความอนุเคราะห์จาก
นางนุจรี ดิษฐ์บนไร่ เจ้าหน้าที่ พ.สต.นครชุม ได้ให้ความรู้กี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันที่ 2-3 ,มิถุนายน 2563
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับชุมชน
สำรวจและซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียน

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักเรียนชั้น ม.1 ครูที่ปรึกษา จะนำหนังสือไปแจกให้ที่บ้านของนักเรียน
นักเรียนชั้นอื่นๆ มารับหนังสือที่โรงเรียนตามเวลาที่กำหนด
 

การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ร่วมต้อนรับ ท่านณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พร้อมด้วย ท่านศน.วราภรณ์ สนสกล ท่านศน.ทิพวรรณ ถาวรโชติ
คณะติดตามความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอทางไกล
และนางพินรา นุปิง ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิหยา โดยคณะได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
ติดตามการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบDLTข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก