ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
623690

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
โครงสร้างการบริหารองค์กร (O1)
ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

อำนาจหน้าที่ (O3)

 > บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 65 - 69(O4)

ข้อมูลการติดต่อ (O5)

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

 > กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 > พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ2545

 > พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 > พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

 > พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) 

 > พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

 > พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 > ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ถาม-ตอบ (O8)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (O9)

 

การบริหารงาน

โครงการที่ได้รับจัดสรรงปี2565(O10)

 > แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี(O11)

แบบสุรปงบประมาณประจำปีการศึกษา(O12)

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย(O13)

 > คู่มือบริหารงานทั่วไป

 > คู่มือบริหารงานบุคคล

 > คู่มือบริหารงานวิชาการ

 > คู่มือบริหารงานงบประมาณ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
รายงานผลการสำเร็จความพึงพอใจฯ (O16)

E-SERVICE (O17)

 > เว็บไซต์โรงเรียน

 > ระบบแจ้งเหตุ Moe Safety Center

 > ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 > ระบบจัดการข้อมูลการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (SGS)

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

 > แผนการใช้จ่ายเงิน

 > รายละเอียดเงินงบประมาณ

 > คู่มือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายงานผลบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี(O19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปี (O20)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (O21)

 > การจัดซื้อจัดจ้าง

 > ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

 > แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (O22)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (O23)

 > ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

 > สัญญาจ้างก่อสร้าง

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง(O24)

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)
การดำเนินการตามนโยบายฯ (O26)
หลักเกณฑ์การบริหารฯ ทรัพยากรบุคคล (O27)
รายงานผลการบริหารฯ ประจำปี (O28)

 

 การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (O29)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ (O30)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนฯ ประจำปี (O31)
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น (O32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมฯ (O33)

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศประกาศโรงเรียน(O34)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต (O37)

 > หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 > รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 > รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน (O40)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตฯ (O41)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร (O42)
การดำเนินการฯ คุณธรรมในองค์กร (O43)

   


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก