ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
620378

 

ประวัติโรงเรียน    

      โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เดิมโรงเรียนนครชุมพิทยา ฯ เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียน
นาบัววิทยา  เปิดทำการเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๙ โดยนายทวีผล เสนีวงค์ ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาบัววิทยา (ตำแหน่งขณะนั้น) และความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนนครชุม (สปช.) สภาตำบลนครชุม สภาตำบลน้ำกุ่มและชุมชน  โดยมีนายไพโรจน์ บุญเย็น เป็นหัวหน้าหน่วย  มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาบัววิทยา  จำนวน ๘  คน  ขึ้นมาสอนโดยรถจักรยานยนต์  ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเมือง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติต่อมาปีการศึกษา ๒๕๓๐ หน่วยเรียนเคลื่อนที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขานาบัววิทยาและเนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเมืองคับแคบไม่พอแก่การให้บริการนักเรียน จึงได้มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บ้านนาทุ่งใหญ่  (ที่ตั้งในปัจจุบัน) สร้างโดยความร่วมมือของชุมชน  โรงเรียนนาบัววิทยาได้แต่งตั้ง นายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ เป็นหัวหน้าสาขา  ต่อมานายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานศึกษาธิการ  อำเภอนครไทย ทางโรงเรียนนาบัววิทยาจึงได้แต่งตั้ง  นายสุมิตร สามห้วย ตำแหน่งอาจารย์ ๑  ระดับ ๓ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขา   วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๑  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครชุม-พิทยา”มีนายสุรเดช  วงศ์บา อาจารย์  ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  เนื่องจากโรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลจัดให้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  ขึ้นในวันที่ ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนนครชุมพิทยา เป็น “โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 


 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาของโรงเรียน               

 น้ำใจ ไมตรี กีฬาเลิศ เกิดคุณธรรม นำวิชาการ

คติพจน์                             

ปัญญาเป็นแสงสว่างของมนุษย์  (ปญฺญา นรานํ รตนํ)

อัตลักษณ์

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สะอาด สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย

วิสัยทัศน์

เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพ

พันธกิจ

           ๑. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการนำสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

          ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๓. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

            ๑. ครูมีศักยภาพในการผลิตและนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

          ๒.  ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

          ๓. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๔.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ๕.  ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

 โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก