Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
68
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
272097

 

คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาของโรงเรียน               

 น้ำใจ ไมตรี กีฬาเลิศ เกิดคุณธรรม นำวิชาการ

คติพจน์                             

ปัญญาเป็นแสงสว่างของมนุษย์  (ปญฺญา นรานํ รตนํ)

อัตลักษณ์

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สะอาด สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย


หมวดหมู่รอง


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก