กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 2561

วันที่ 11 กันยายน  2561

โรงเรียน นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนครไทย

มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี่