คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณ

คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อนุเคราะห์การสร้างโรงผักไอโดรโปรนิค โรงที่ 2