โครงการองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก