ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
และคณะครู ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูอาวุโส
ตามประเพณีปีใหม่ไทย
วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก