ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 22 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 18 40

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23 26 49

มัธยมศึกษาตอนต้น

68

66

134

มัธยมศึกษาปีที่ 4

15 15 30

มัธยมศึกษาปีที่ 5

24 20 44

มัธยมศึกษาปีที่ 6

13 21 34

มัธยมศึกษาตอนปลาย

52 56 108
รวม

119

122

242