คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาของโรงเรียน               

 น้ำใจ ไมตรี กีฬาเลิศ เกิดคุณธรรม นำวิชาการ

คติพจน์                             

ปัญญาเป็นแสงสว่างของมนุษย์  (ปญฺญา นรานํ รตนํ)

อัตลักษณ์

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สะอาด สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย