อำนาจหน้าที่/หน้าที่และบทบาท
1
  อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
2
  บาทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา