กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
2
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
5
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
6
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
8
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547