นายวิทยา    ชนะภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์ 055 009 940
โทรสาร 055 009 940