โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เลขที่ 114 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์/โทรสาร 055 009 940   อีเมล  master@npr.ac.th