กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ประจำปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561