กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย