โรงเรียนนครชุุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561