วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้รับเกียรติจาก ศึกษานิเทศ จาก สพม. เขต 39

มานิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/ 2561