ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
460048

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 นายวิทยา ขนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับ พ.อ.นริศ เกิดบาง รอง ผอ.ศนป.กอ.รมน. ภาค3 , รศ.ดร.นิคม นาคอ้าย ,

ว่าที่ ร.ท.ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ , อ.รงค์รบ น้อยสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม,

นายจตุพงษ์ แสงสุข กำนันตำบลนครชุม และตัวแทนของชุมชนบ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม

ร่วมกันประชุมและ ประชาคมเพื่อเตรียมข้อมูลจัดการแหล่งน้ำบนพื้นที่สูงและสำรวจพื้นที่

ภายใต้โครงการ การจัดการแหล่งน้ำบน พื้นที่สูงเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก