วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยนายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
และปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยมีนายสมชาย สุขบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก