ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
104
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
408881


วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 32 ปี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

มีการจัดกิจกรรมทำบุญ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เป็นวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นำโดยนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครไทย 5
ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 32 ปี

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตะหนักถึความสำคัญของโรงเรีย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก