วันที่ ๒๔ กรกฎาค ๒๕๖๓ นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยมีพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะและถวายสัตย์
ปฏิญาณ พร้อมด้วยการลนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเพื่อให้ปฏิบัติหน้ที่ตารอยพะยุคลบาท

ในฐนะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก