เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้พบนักเรียนและให้โอวาทกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของโรงเรียน
กลุ่มงานต่างๆ แจ้งแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน และได้รับความอนุเคราะห์จาก
นางนุจรี ดิษฐ์บนไร่ เจ้าหน้าที่ พ.สต.นครชุม ได้ให้ความรู้กี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)