วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักเรียนชั้น ม.1 ครูที่ปรึกษา จะนำหนังสือไปแจกให้ที่บ้านของนักเรียน
นักเรียนชั้นอื่นๆ มารับหนังสือที่โรงเรียนตามเวลาที่กำหนด