ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง คณะครูและนักเรียน 

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ซึ่งครบรอบ 31 ปี
และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562