ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู

ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก