ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา
พร้อมด้วยครูแนะแนว และนักเรียน
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีนครชุม อาคารรัชมังคลาภิเษก