สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
จัดโครงการ "To Be Number ONE สถานพินิจฯ พิษณุโลกสัญจร"
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด