ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกีฬา "พ่อขุนบางเกมส์ ครั้งที่ 3"

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก