โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม