ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

พร้อมด้วย  จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

นายสมชาย สุขบัว  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสุภา สุขคำภา  ผู้แทนผู้ปกครอง 

ได้ร่วมตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561