ตราสัญลักษณ์โรงเรียน     มหาพิชัยมงกุฎ ภายใต้ ภปร. โบว์ภายในเป็นชื่อโรงเรียน
 สีประจำโรงเรียน      น้ำเงิน – เหลือง
 อักษรย่อ       น.พ.ร.