ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ