Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
51
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
204969

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

          ด้วยโรงเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕(๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 

          ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑ อัตรา

          อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

          ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

          วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียน นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
                ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ
                 http://www.npr.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศรับสมัครฯ)

 

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก