Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
59
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
246038

ข้อมูลตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

<<ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร>>

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

          ด้วยโรงเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕(๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 

          ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑ อัตรา

          อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

          ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

          วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียน นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
                ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ
                 http://www.npr.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศรับสมัครฯ)

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

<< ดาวน์โหลดประกาศ>>

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

     เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

                   ด้วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดยกำหนด รับสมัครระหว่างวันที่  26 – 31 ตุลาคม 2561
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


1. ชื่อตำแหน่ง             อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน      
2. อัตราค่าจ้าง             เดือนละ  9,000  บาท
3 ระยะเวลาการจ้าง      นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา


   4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
        (1)  มีสัญชาติไทย
        (2)  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        (3)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
        (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน     
        (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
        (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

       (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียกระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
       (12)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 


  4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 
5. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

    ระหว่างวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ


6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
      6.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป    จำนวน 1 ฉบับ
      6.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว   จำนวน  1 รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
      6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
      6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
               6.5 ใบรับรองแพทย์  ไม่เกิน  1  เดือน
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ

เว็บไซต์ http://www.npr.ac.th

(รายละเอียดเพิ่มเิติม  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศรับสมัครฯ)

 

 

 

Kroobannok Education News


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก