• ที่อยู่ 114 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
  • เบอร์ติอต่อ 095 980 1501
  • เบอร์ติอต่อสำนักงาน  055-009940