Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
68
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
272111

วิสัยทัศน์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

               เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพ

 

พันธกิจ

 

                ๑. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการนำสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้

          ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๓. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์

 

          ๑. ครูมีศักยภาพในการผลิตและนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

          ๒.  ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

          ๓. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๔.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ๕.  ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก