Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
77
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
314801

 

ประวัติโรงเรียน    

      โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เดิมโรงเรียนนครชุมพิทยา ฯ เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนนาบัววิทยา  เปิดทำการเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๙ โดยนายทวีผล เสนีวงค์ ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาบัววิทยา (ตำแหน่งขณะนั้น) และความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนนครชุม (สปช.) สภาตำบลนครชุม สภาตำบลน้ำกุ่มและชุมชน  โดยมีนายไพโรจน์ บุญเย็น เป็นหัวหน้าหน่วย  มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาบัววิทยา  จำนวน ๘  คน  ขึ้นมาสอนโดยรถจักรยานยนต์  ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเมือง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติต่อมาปีการศึกษา ๒๕๓๐ หน่วยเรียนเคลื่อนที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขานาบัววิทยาและเนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเมืองคับแคบไม่พอแก่การให้บริการนักเรียน จึงได้มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บ้านนาทุ่งใหญ่  (ที่ตั้งในปัจจุบัน) สร้างโดยความร่วมมือของชุมชน  โรงเรียนนาบัววิทยาได้แต่งตั้ง นายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ เป็นหัวหน้าสาขา  ต่อมานายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานศึกษาธิการ  อำเภอนครไทย ทางโรงเรียนนาบัววิทยาจึงได้แต่งตั้ง  นายสุมิตร สามห้วย ตำแหน่งอาจารย์ ๑  ระดับ ๓ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขา   วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๑  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครชุม-พิทยา”มีนายสุรเดช  วงศ์บา อาจารย์  ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  เนื่องจากโรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลจัดให้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  ขึ้นในวันที่ ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนนครชุมพิทยา เป็น “โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก